Senzor protoka za dozirne pumpe SIGMA 100

Senzor protoka poseduje svaka pumpa u sistemu, tako da postoji informacija o potrošnji hlora u realnom vremenu i prikazana je na dijagramu. Ako se ne poklapa realan (očitani protok na senzoru) sa referentnim protokom na radnoj pumpi automatski se prelazi na rezervnu pumpu. Tehnički podaci senzora  protoka SIGMA 100   Tip senzora: SIGMA 100  Namena: […]

Ubodni elisni merač protoka

Senzor je ugradjen u zajedničko kućište sa transmiterom. Merenje se vrši posredno, preko brzine tečnosti, koju elektronika u transmiteru, pomoću odgovarajućih parametara vezanih za prečnik cevi, pretvara u protok. Očitani protok senzor preko transmitera u vidu strujnog signala od 4-20mA šalje na PLC pumpi. U zavisnosti od promene protoka pumpa povećava ili smanjuje doziranje hlora. […]

Dozirna pumpa za agresivne medije

Dozirne pumpe služe za doziranje/injektiranje rastvora dezinfektanta u vodu na pravilno izabranom mestu. Mesto doziranja bira se tako da se obezbedi što bolje mešanje, tj. homogenizacija dezinfektanta i vode. Dezinfekciono sredstvo se ubrizgava u sredinu cevovoda pomoću perforirane cevi / difuzora, zbog što bržeg i potpunijeg umešavanja dezinfektanata. Pumpa je prikazana šematski i u vidu […]

Hlorogen automatika sa mikroprocesorom – Hlorogen PLC

PROCESORSKA UPRAVLJAČKA JEDINICA I PERIFERIJE: Kontrolna procesorska jedinica, komunikacijom sa perifernim procesorskim jedinicama, senzorima i izvršnim elementima, upravlja tehnološkim procesom. Osnovu procesorskog sistema sačinjavaju mikrokontroleri ATMEL serije AVR kao i namenski softverski paket realizovan od strane stručnog tima proizvođača uređaja. Predviđen u početku razvoja, opcioni izlaz za priključenje  na standardni PC (priključak za serijski port […]

Hlorogen ventilacioni sistem

RAZBLAŽIVANJE VODONIKA VENTILACIONIM SISTEMOM Ovaj sistem je specijano dizajniran i služi za izbacivanje vodonika generisanog u postupku elektrolize u atmosferu. Poseban ventilator uduvava čist vazduh čime se vodonik svodi na bezopasnu koncentraciju. Razblazena smesa se izbacuje  u atmosferu. Ukoliko ventilacioni sistem nije uključen,nije moguće puštanje procesa proizvodnje tj. elektrolize urad.   TEHNIČKI PODACI  ZA VENTILATOR […]

Hlorogen energetika sa ispravljacem

Ispravljački deo napaja elektrolizer jednosmernom strujom (60 A) niskog napona (7 V). Osnovne karakteristike energetskog napajanja: Uređaj se napaja iz mreže naponom 220 V, 50 Hz. Struja elektrlizera može se održavati konstantnom (60 A) pri varijaciji napona mreže od 90 do 260 V. Da bi se dobila željena izlazna struja od 60A koriste se dva […]

Hlorogen pumpe za zasiceni rastvor soli i omeksanu vodu

Dozirne pumpe za omekšalu vodu P2 i rastvor soli  P1, ubacuju u elektrolizer omekšanu vodu, odnosno zasićeni rastvor soli, koji se u njemu mešaju, stvarajući rastvor od 3% NaCl, koji se koristi u procesu elektrolize. Pumpa P1 u elektrolizer ubacuje 1,25 l/čas zasićenog rastvora soli 30%, dok pumpa P2 ubacuje 11,25 l/čas omekšane vode, što […]

Hlorogen saturator soli

REZERVOAR SOLI – SATURATOR Rezervoar (saturator) soli stvara rastvor soli kojim se snabdeva elektrolizer. Rastvor se dobija prolaskom  pripremljene vode kroz so, formirajući 30% zasićeni rastvor, kojim se zatim pomoću dozirne pumpe soli P1, snabdeva elektrolizer. Veličina saturatora se uzima da pokrije potrebe proizvodnje za 15 ili više dana da bi se osigurala dovoljna količina […]

Hlorogen omeksivacka kolona

OMEKŠIVAČ VODE Za omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri (omekšivači), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u […]