Hlorogen saturator soli

REZERVOAR SOLI – SATURATOR

HLOROGEN_SATURATORRezervoar (saturator) soli stvara rastvor soli kojim se snabdeva elektrolizer. Rastvor se dobija prolaskom  pripremljene vode kroz so, formirajući 30% zasićeni rastvor, kojim se zatim pomoću dozirne pumpe soli P1, snabdeva elektrolizer. Veličina saturatora se uzima da pokrije potrebe proizvodnje za 15 ili više dana da bi se osigurala dovoljna količina soli za kontinualnu proizvodnju i ekonomične cikluse dopunjavanja. Za to je potreban kapacitet saturatora od 450 kg za minimalni period autonomije od 15 dana.

Rezervoar sadrži određenu količinu ovlažene /čvrste soli iznad koje se nalazi presićeni rastvor soli. Ovaj rastvor se kroz usisnu korpu odvodi pomoću membranske dozirne pumpe direktno u elektrolizer ili se koristi za regeneraciju jonoizmenjivačke kolone na prethodno opisan način. Rastvor koji se elektrolizira (3% NaCl), dobija se u predkomori elektrolizera mešanjem sa tačno određenom količinom omekšane vode koju dozira posebna pumpa. Rezervoar je šaržnog tipa i puni se solju prema potrebi kada to označi/javi signalizacija na komandnoj tabli. Rezervoar je snabdeven senzorom minimalnog nivoa na osnovu čijeg pokazivanja se rezervoar puni NaCl (nejodirana, čistoća 99,8% ). Na rezervoaru su ugrađeni i nivostati koji služe za automatsko punjenje omekšanom vodom i signalizaciju nivoa soli i presićenog rastvora u rezervoaru (to su aktivne komponente sistema za automatsko vođenje i kontrolu rada uređaja). Kada nivo soli u rezervoaru padne na minimum, automatski se zatvara elektromagnetni ventil za napajanje rezervoara omekšanom vodom.

SENZOR PRISUSTVA SOLI

Senzor detektuje prisustvo svetle (bele) površine. U samom senzoru su ugrađeni IC prijemnik i predajnik. IC predajnik i prijemnik su međusobno postavljeni pod uglom od 20 stepeni. Emitovani  IC zrak se odbija od svetle površine te pada na prijemnik (ako je površina svetla ) ili se ne reflektuje ako je površina tamna ili ne postoji. Nominalna udaljenost senzora je od 3-5mm. Drajverska elektronika za napajanje pogon senzora smestena je relejno kuciste sa potenciometrom za stelovanje osetljivosti senzora sa relejnim izlazom za pogon instalisane automatike.