Automatski Dozirni Sistemi ADS

Hlorisanje prema protoku se primenjuje kada je biohemijski kvalitet sirove vode stabilan (podzemna, bunarska voda), a pri tome se potrošnja menja u toku vremena. Najčešće se koristi prilikom «Osnovnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi u vodovod iz više pravaca ili bunara pa po potrebi nekada imamo veću, a nekada manju proizvodnju. Kada se jednom ustanovi količina hlora potrebna po jedinici zapremine vode tako da se postigne potreban rezidual (merenjem u hemijskoj laboratoriji), onda se proporcionalno doza hlora povećeva ili smanjuje samo u zavisnosti od promene protoka.
Hlorisanje prema rezidualu se primenjuje kada promene protoka sirove vode nisu velike i kada su te promene linearne, pri čemu se  može menja ti i kvalitet (tj. biohemijski sastav vode. Najčešće se koristi prilikom «Korektivnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi iz vodovoda već pripremljena i delimično primarno hlorisana. Korektivno hlorisanje ima zadatak da koriguje rezidual vode zbog promenljivog biohemijskog sastava vode i delimično zbog promene protoka te da ga održava na zadatom nivou. hlorogen_sigma_dozirni_sistemi_455
ADS zadovoljava sve zahteve za kvalitetno, pouzdano hlorisanje pijace vode u svim vrstama vodovoda sa memorisanjem svih podataka i vrednosti hlorisanja.