ADSP Komandno-monitorska Pc konfiguracija

Automatski dozirni sistem komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem nadzora i upravljanja procesa. Program za monitoring (kontrolu) rada služi za praćenje rada  sistema. Ovaj program se izvršava na računaru koji je RS 232 (Serijski  Com) kablom povezan sa sistemom. Program beleži na Hard disk računara sve parametre sistema i njihovu promenu u toku realnog vremena. […]

ADSR Komandno-monitorska Pc konfiguracija

Automatski dozirni sistem komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem nadzora i upravljanja procesa. Program za monitoring (kontrolu) rada služi za praćenje rada  sistema. Ovaj program se izvršava na računaru koji je RS 232 (Serijski  Com) kablom povezan sa sistemom. Program beleži na Hard disk računara sve parametre sistema i njihovu promenu u toku realnog vremena. […]

Energetski orman OEADS

Osnovne komponente ormana energetike OEADS: AT osigurači Grebenasti prekidač VS kleme Ispravljač 24V= TEHNIČKI PODACI  ZA ORMAN OEADS Tip ormana: MI 0221 materijal: poliester zaštita: IP66 Dimenzije (Š x V x D mm): 300 x 300 x 170

Analizator Rezidualnog Hlora

Savremeni analizator je elektronski uređaj namenjen za kontinualno precizno merenje slobodnog rezidualnog hlora u vodi. Uzorak vode sa sadržajem hlora koji bi trebalo odrediti dovodi se u mernu ćeliju koja ampermetrijski proizvodi električni signal proprcionalan sadržaju hlora u uzorku, a zatim se signal u transmiteru pretvara u strujni signal od 4 do 20 mA i […]

Difuzor

Mesto doziranja bira se tako da se obezbedi što bolje mešanje, tj. homogenizacija dezinfektanta i vode a da bi se taj uslov ispunio potrebno je u matičnu cev (cevovod) postaviti difuzor. Pozicija difuzora obezbeđuje da se dezinfekciono sredstvo ubrizga u sredinu cevovoda i tako postigne brže i potpunije umešavanje dezinfektanta. Tehnički podaci (raspršivača) difuzora 1 […]

Nepovratni ventil za agresivne medije

Svaka dozirna pumpa u sistemu ima svoj nepovratni ventil pa se na taj način rasterećuju potisno – usisni ventili na pumpama. Konstruktivnim rešenjem u sprezi sa elektromagnetnim ventilom i senzorima protoka automatski se vrši odzračivanje kada ima potrebe za tim. Kroz tu spregu dobijamo mogućnost automatskog prelaska sa radne na rezervnu pumpu i to u […]

Elektromagnetni ventil za agresivne medije

Elektromagnetnim ventilom se vrši automatsko odzračivanje sistema tj. preusmeravanje protoka pumpi u drenažni odvod. TEHNIČKI PODACI ZA ELEKTROMAGNETNI VENTIL BÜRKERT 0124 Tip: 124 Namena: agresivni mediji Priključci: 1/4″ Napon napajanja: 24 V DC Snaga: 8 W Materijal tela: PVC Materijal membrane: EPDM Upravljanje: PLC

Senzor protoka za dozirne pumpe SIGMA 100

Senzor protoka poseduje svaka pumpa u sistemu, tako da postoji informacija o potrošnji hlora u realnom vremenu i prikazana je na dijagramu. Ako se ne poklapa realan (očitani protok na senzoru) sa referentnim protokom na radnoj pumpi automatski se prelazi na rezervnu pumpu. Tehnički podaci senzora  protoka SIGMA 100   Tip senzora: SIGMA 100  Namena: […]

Ubodni elisni merač protoka

Senzor je ugradjen u zajedničko kućište sa transmiterom. Merenje se vrši posredno, preko brzine tečnosti, koju elektronika u transmiteru, pomoću odgovarajućih parametara vezanih za prečnik cevi, pretvara u protok. Očitani protok senzor preko transmitera u vidu strujnog signala od 4-20mA šalje na PLC pumpi. U zavisnosti od promene protoka pumpa povećava ili smanjuje doziranje hlora. […]

Dozirna pumpa za agresivne medije

Dozirne pumpe služe za doziranje/injektiranje rastvora dezinfektanta u vodu na pravilno izabranom mestu. Mesto doziranja bira se tako da se obezbedi što bolje mešanje, tj. homogenizacija dezinfektanta i vode. Dezinfekciono sredstvo se ubrizgava u sredinu cevovoda pomoću perforirane cevi / difuzora, zbog što bržeg i potpunijeg umešavanja dezinfektanata. Pumpa je prikazana šematski i u vidu […]