ADSP Komandno-monitorska Pc konfiguracija

komandni_pcAutomatski dozirni sistem komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem nadzora i upravljanja procesa.

Program za monitoring (kontrolu) rada služi za praćenje rada  sistema. Ovaj program se izvršava na računaru koji je RS 232 (Serijski  Com) kablom povezan sa sistemom. Program beleži na Hard disk računara sve parametre sistema i njihovu promenu u toku realnog vremena. Ovi podaci se kasnije mogu koristiti za analizu i eventualnu korekciju radnih parametara u cilju optimizacije procesa. Programom se upravlja uz pomoć miša (pointera) i tastature.
Program se automatski startuje prilikom startovanja računara. Pre startovanja samog programa, prvo se startuje podprogram za detekciju komunikacionog porta na koji je povezan ADS.

Prikaz programa je podeljen po horizontali na dva dela.
Gornji deo u kome su prikazana trenutna funkcionalna stanja svake pumpe (gore levo) i trenutna vrednost protoka tretirane vode, kao i komande za zadavanje radnih parametara, startovanje i zaustavljanje sistema (gore desno).
Donji deo u kome se nalazi dijagram, na kome su prikazane promene parametara u vremenu.
Program takođe ispisuje sve greške i alarmna stanja sistema i uključuje zvučni alarm, kako bi obavestio rukovaoca o nastalim događajima.
Unosom odgovarajuće lozinke omogućava se pristup komandi za pauziranje ADS-a «PAUZA ADSa».
Unosom Master Lozinke omogućava se promena parametara upravljanja ADS-a, koji se nalaze u polju «Upisane vrednosti», a koje su upisane u memoriju PLC-a svake pumpe sistema.

Pošto loše postavljeni parametri mogu dovesti do nepravilnog rada (loše hlorisanje, prehlorisanje,…).
Master Lozinku poseduje samo lice ovlašćeno za takvu vrstu manipulacija.

Stanja sistema
Sistem može biti u jednom od tri funkcionalna stanja: hlorisanju (osnovno radno stanje), drenaža i pauza. Dok je radna pumpa u hlorisanju ili drenaži, rezervna pumpa je u pauzi i obrnuto. radna i rezervna pumpa su istovremeno u pauzi ako dođe do alarmnog stanja (mali protok, donji nivo hipohlorita, kvar) ili ako ovlašćeno lice zaustavi sistem (dugme «PAUZA ADSa»).
Alarmi
Alarmi su događaji koji izazivaju prelaz sistema iz jednog stanja u drugo stanje. Postoje povratni i nepovratni alarmi. Povratni alarmi su oni posle kojih se sistem automatski, po ispunjenu određenih uslova, vraća u normalan rad (hlorisanje). Posle nepovratnih alarma, da bi se sistem vratio u normalan rad, potrebna je intervencija, prvo rukovaoca koji treba da resetuje sistem (isključiti pa uključiti napajanje uređaja pomoću glavnog prekidača na Ormanu energetike), a ako sistem ne proradi potrebna je intervencija servisne službe.