Hlorogen omeksivacka kolona

OMEKŠIVAČ VODE

hlorogen_omesivacka_kolonaZa omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri (omekšivači), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

Za optimalan rad hlorogena potrebno je da tvrdoća vode ne bude veća od 17 mg/l CaCO3.Voda iz mreže, preko elektromagnetnog  ventila  dolazi u jonoizmenjivačku kolonu ispunjenu katjonskom smolom (Na-tip, Lewatit S100). Omekšana voda se odvodi u rezervoar sa kuhinjskom soli i rezervoar omeksane vode. Obzirom da se katjonska jonoizmenjivačka masa zasićuje kalcijumom i magnezijumom, ista se mora regenerisati posle određenog (programiranog) vremena pomoću zasićenog rastvora NaCl iz rezervoara tog rastvora. Kapacitet jonoizmenjivačke kolone tako je projektovan da obezbeđuje kontinualan rad postrojenja u trajanju od 4-5 dana, posle čega se pristupa regeneraciji u trajanju od sat i trideset minuta.

Upotrebljeni rastvor NaCl posle regeneracije se ispiranjem odvodi drenažnim vodom u kanalizaciju.

*Broj časova rada u odnosu na tvdoću vode za omekšivačku kolonu sa 8 litara ispune i za prosečan protok vode od 20 l/h.

Tvrdoća vode u Nemačkim stepenima

(˚dH)

Tvrdoća vode

(mg/l  CaCO3)

Broj časova rada između dve regeneracije (h)

5

35

285

10

71

140

15

107

93

20

142

70

25

178

56

30

214

46