Hlorogen automatika sa mikroprocesorom – Hlorogen PLC

HLOROGEN_procesorPROCESORSKA UPRAVLJAČKA JEDINICA I PERIFERIJE: Kontrolna procesorska jedinica, komunikacijom sa perifernim procesorskim jedinicama, senzorima i izvršnim elementima, upravlja tehnološkim procesom. Osnovu procesorskog sistema sačinjavaju mikrokontroleri ATMEL serije AVR kao i namenski softverski paket realizovan od strane stručnog tima proizvođača uređaja.

Predviđen u početku razvoja, opcioni izlaz za priključenje  na standardni PC (priključak za serijski port – RS232 komunikacija sa namenskim PC računarom i aplikativnim programskim paketom) tokom eksploatacije se pokazao kao vrlo koristan za ispravano funkcionisanje uređaja i stoga je u kasnijim izvedbama postao obavezan sastavni deo sistema.

 

HLOROGEN_dijagramKOMANDNO – MONITORSKA PC KONFIGURACIJA: Omogućava kompletno praćenje toka procesa u realnom vremenu sa prikazom adekvatnih mernih veličina (analogne, digitalne i opisne merne veličine) u tabelarnom, dijagramskom i vizuelnom izgledu. Takođe se automatski vrši printanje – štampanje mernih veličina i stanja jednom ili više puta tokom dana ili definisanog vremenskog intervala. Kao poseban pod – program gore navedenog softverskog paketa svakako je i mogućnost direktnog pristupa izvršnim komandama kojima se preuzima kontrola rada sistema, programiraju/reprogramiraju radni parametri ili vrši trenutno aktiviranje radnog stanja po nalogu korisnika – manipulanta. Ovaj deo programa je zastićen od slučanog pristupa i omogućen je za korišćenje samo obučenim (od strane proizvođača) licima. Navedeni PC programski paket je razvijen od strane stručnog tima proizvođača i radi pod Windows XP operativnim sistemom.

GSM/GPRS KOMUNIKACIJA: Uređaj je opremljen GSM Modemom za komunikaciju preko GSM mreže. Karakteristika sistema komunikacije se sastoji u tome da je GSM modem sastavni deo mikroprocesorskog okruženja centralnog upravljačkog procesora što praktično znači da je GSM komunikacija sastavni deo osnovne konfiguracije uređaja (operativna bez monitorsko-kontrolnog PC računara).
Karakteristike GSM/GPRS komunikacije: Način komunikacije je SMS porukama ili transferom data fajlova preko GPRS komunikacije.

SMS Komunikacija: Prijemom korisničke lozinke uređaj izveštava o trenutnom stanju slanjem svih relevantnih podataka (INFO-TEST MOD). U slučaju aktiviranja nekog od definisanih alarmnih stanja ili eventualne druge anomalije u radu sistema uređaj putem

SMS poruke izveštava dispečera ili centralni PC racunar o postajanju istih. Korisnik je u mogućnosti da programski definiše brojeve telefona na koje uređaj šalje alarmni izveštaj, izvrši selekciju alarma-stanja za slanje, dozvoli-onemogući neovlašćen pristup komunikaciji, a uz dodatne mere zaštite i sigurnosne mere komunikacije omogućeno je i direktno upravljanje radom uređaja putem SMS_a.

GPRS DATA Komunikacija: Korišćenjem ovog načina komunikacije moguć je transfer data fajlova sa svim relevantnim podacima o toku radnog ciklusa za određeni vremenski period kao i mogućnost da uređaj pristupa definisanoj Internet adresi radi slanja-prijema data fajlova o stanju-promeni u sistemu.

SOFTVERSKA LICENCA: Programska oprema uređaja (μC+PC software) je plod dugogodišnjeg timskog rada stručnjaka iz više oblasti a u cilju što efikasnijeg, ekonomičnijeg i sigurnijeg funkcionisanja sistema. Razvijena je u potpunosti od strane proizvođača korišćenjem savremenih programskih alata i kao takva predstavlja potpuno autorsko pravo proizvođača „SIGMA-Kula“ uz sva zadržana prava definisana zakonskim normama. Svako neovlašćeno korišćenje, kopiranje i umnožavanje dela ili celine programskog paketa podleže za to predviđenim zakonskim sankcijama.

UPRAVLJANJE, MERENJE I KONTROLA

Procesorska jedinica upravlja i kontroliše kompletan tehnološki proces uz internu komunikaciju sa ostalim regulacionim jedinicama i PC-jem, a sa slovnom i brojčanom displej indikacijom radnih stanja, merenih vrednosti kao i aktivnih alarmnih stanja. Komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem kontrole tehnološkog procesa.

ALARMI:  1. sigurnosni minimum soli 2. nedovoljan protok vazduha 3. struja van granica 4. napon veći od dozvoljenog 5. nedovoljan protok vode 6. nedovoljan protok slanog rastvora 7. maksimum hipohlorita 8. minimum hipohlorita 9. temperatura elektrolita van opsega 10. minimum soli 11. pritisak vode van opsega