Hlorogen elektrolizer

HLOROGEN_ELEKTROLIZER_1

 

Hlorogen elektrolizeri su modularnog tipa sa redno vezanim ćelijama, ciji broj zavisi od kapaciteta.

Svaka elektrolitička ćelija sadrži dve  titanijumske anode i tri prohromske katode.

Elektrode su aktivirane oksidima plemenitih matala i odlikuju se visokom jonselektivnošću i korozionom stabilnošću.

Elektrolizer je tipa «filter presa» sa plastičnim kućištem; anode su od takozvanog modifikovanog titanijuma i aktivnom prevlakom od oksida plemenitih metala specijalno razvijenom za primenu u elektrolizi razblaženih rastvora natrijum hlorida, što omogućava iskorišćenje el. struje od 95%. Katode su od prohroma («hastel» legure), takođe sa specijalnom prevlakom koja omogućava iskorišćenje struje veće od 85% za reakciju izdvajanja vodonika, a samim tim i visok stepen konverzije natrijum hlorida u natrijum hipohlorit.

HLOROGEN_ELEKTROLIZER_2
Na donjem delu elektrolizera ugrađena je temperaturna sonda povezana sa automatikom na kontrolnoj tabli, što omogućava prestanak rada elektrolizera kada se dostigne maximalna temperatura elektrolita.

U elektrolizeru se razblaženi (3%) rastvor kuhinjske soli elektrolitički konvertuje u razblaženi (1%) rastvor natrijum hipohlorita, pri čemu nema hlora u atmosferi.

Tokom elektrolize na anodi se izdvaja hlor, a na katodi vodonik; hlor odmah hidrolizuje dajući dezinfekciono aktivne produkte, hipohlorasti jon i hipohlorastu kiselinu.
Proizvedeni rastvor hipohlorita preliva se u rezervoar za hipohlorit, a izdvojeni gasoviti vodonik meša se sa vazduhom koji ubacuje ventilator i ventilacionim sistemom izbacuje u atmosferu.