Hlorogen H50

hlorogen_mali150Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje.
Kapacitet uredjaja je 0,05 kg / h ili 1,2 kg / dan ekvivalentnog hlora.
Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina.

Karakteristike sistema

Hlorogen H50 – Karakteristike sistema

Kapacitet elektrolizera E50 m sa proizvodnjom 50 gr/h; 1,2 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 28 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H50  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

0,83

83

49,7

4,97

46

0

0,4

0,84

84

50

5

35

0

0,5

0,84

84

50

5

28

0,1

0,5

0,83

83

49,7

4,97

23

0,2

0,5

0,84

84

50

5

20

0,3

0,5

0,82

82

49

4,9

17

0,4

0,5

0,81

81

48,6

4,86

15

0,5

0,5

0,84

84

50

5

14

0,6

0,5

0,79

79

47,5

4,75

12

0,7

0,5

0,79

79

47,5

4,75

11

0,8

0,5

0,78

78

46,8

4,68

10

0,9

0,5

0,84

84

50

5

10

1

0,5

0,81

81

48,6

4,86

9

 

Tehnicki podaci

TEHNIČKI PODACI  ZA  HLOROGEN  H50

Kapacitet ekv.Cl2 (kg/h):

0,05

Protok zasićenog rastvora 30% (l/h):

0,5

Protok omekšane vode (l/h):

4,5

Zbirni protok elektrolita (l/h):

5

Potrošnja soli (kg/h):

0,15

Potrošnja el.energije (W):

300

Napon napajanja (~V; 50Hz):

170 – 250

Izlazna koncentracija NaOCl (%):

0,9 – 1

Elektrolizer E50 (kom):

1

Omekšivač vode K180/8 (kom):

1

Rezervoar omekšane vode ROMH50/250(kom):

1

Saturator soli RSH50/250(kom):

1

Rezervoar NaOCl RNHH50/250(kom):

1

Pumpa za so Sigma Classic MTM2(kom):

1

Pumpa za omekšanu vodu Sigma Classic MGM(kom):

1

Energetika sa ispravljačem OEH(kom):

1

Ventilator TD-160/100 N sa ventilacionim sistemom(kom):

1

Automatika sa mikroprocesorom – Hlorogen PLC(kom):

1

 

Model elektrolizera E50

anode

katode

kapacitet ekv. Cl2 (kg/čas)

kapacitet ekv. Cl2 (kg/dan)

kom.

dim.(mm)

matrijal

veza

kom.

dim. (mm)

matrijal

veza

0,05

1,2

4

80 x 50 x 2

Titanijum

redna

5

80 x 50 x 2

Hastel

redna

Ulazni elektrolit NaCl (gr/l)

Zbirni protok elektrolita (l/h)

Stepen konverzije (kg NaCl/1kg Cl2)

Gustina struje (mA/cm²)

Ulazna temperatura vode (˚C)

dozvoljena tvrdoća vode (mg/l CaCO3)

30

5

2,8 – 3

100

5 – 20

17

Radni DC napon (V)

Optimalna DC struja (A)

Tip ispravljača (elektronski)

Primarno AC napajanje ispravljača (V)

Max. primarna AC struja (A)

Optimalna potrošnja struje (kWh)

3,5

35

SP-320-5

90 – 260

5

0,25

Koncentracija izlaznog produkta (%)

Optimalna temperatura elektrolita (˚C)

Potrošnja soli (kg/dan)

Potrošnja soli (kg/mesec)

*Maksimalni protok vode sa održavanjem reziduala od 0,5 mg/l koji se može hlorisati (l/s)

0,9 – 1

30

3,6

108

28

 

Osnovi rada

Hlorogen H50 – Osnovi rada
Iz cevovoda se transportuje voda u omekšivač (4) gde se uklanjaju joni kalcijuma i magnezijuma i dobija se omekšana voda. Omekšana voda se dozirnom pumpom (6) dovodi do elektrolizera (1) gde se meša sa rastvorom natrijum  hlorita koji se drugom dozirnom pumpom (8) doprema iz rezervoara (3) sa koncentrovanim rastvorom natrijum hlorita. U elektrolizeru koji se napaja jednosmernom strujom iz energetskog dela hlorogena (35) dolazi do elektrohemijske reakcije gde se dovedeni rastvor konvertuje u hipohlorit  i odvodi u rezervoar (2). U toku reakcije sinteze hipohlorita nastaje vodonik koji se ventilacionim sistemom (28) odvodi u atmosferu. Uz pomoć automatike (36) se ostvaruje optimalna proizvodnja hipohlorita.
Dobijeni rastvor hipohlorita se uz pomoć membranskih pumpi (38) ubrizgava u cevovod.  Analizator (39) dobija informaciju o koncentraciji hlora i preko pumpi održava zadanu koncentraciju.
Na ovaj način je obezbeđena kontinualna proizvodnja hipohlorita sa automatskom kontrolom procesa a takođe i automatsko doziranje i merenje rezidualnog hlora.
Kompletan rad postrojenja prati se preko računara (37).

TEHNOLOŠKA ŠEMA HLOROGEN POSTROJENJA

HLOROGEN_tehnoloska_sema

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima.
 
 

Back