Hlorogen H2000

hlorogen_mali150Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje.
Kapacitet uredjaja je 2 kg / h ili 48 kg / dan ekvivalentnog hlora.
Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina.

Karakteristike sistema

Hlorogen H2000 – Karakteristike sistema

Kapacitet dva elektrolizera E1000 sa proizvodnjom 2000 gr/h; 48 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 1111 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H2000  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala.

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

33,33

3333

2000

200

1852

0

0,4

33,33

3333

2000

200

1389

0

0,5

33,33

3333

2000

200

1111

0,1

0,5

33,33

3333

2000

200

926

0,2

0,5

33,31

3331

1998

199,8

793

0,3

0,5

33,31

3331

1999

199,9

694

0,4

0,5

33,32

3332

1999

199,9

617

0,5

0,5

33,3

3330

1998

199,8

555

0,6

0,5

33,33

3333

2000

200

505

0,7

0,5

33,33

3333

2000

200

463

0,8

0,5

33,31

3331

1998

199,8

427

0,9

0,5

33,26

3326

1996

199,6

396

1

0,5

33,3

3330

1998

199,8

370

1,2

0,5

33,25

3325

1995

199,5

326

1,4

0,5

33,29

3329

1997

199,7

292

1,6

0,5

33,26

3326

1996

199,6

264

1,8

0,5

33,26

3326

1996

199,6

241

2

0,5

33,3

3330

1998

199,8

222

2,2

0,5

33,21

3321

1993

199,3

205

2,4

0,5

33,23

3323

1994

199,4

191

2,6

0,5

33,29

3329

1998

199,8

179

2,8

0,5

33,26

3326

1996

199,6

168

3

0,5

33,18

3318

1991

199,1

158

3,5

0,5

33,12

3312

1987

198,7

138

4

0,5

33,21

3321

1993

199,3

123

4,5

0,5

33,3

3330

1998

199,8

111

5

0,5

33,33

3333

2000

200

101

 

Tehnicki podaci

TEHNIČKI PODACI  ZA  HLOROGEN  H2000

Kapacitet ekv.Cl2 (kg/h):

2

Protok zasićenog rastvora 30% (l/h):

20

Protok omekšane vode (l/h):

180

Zbirni protok elektrolita (l/h):

200

Potrošnja soli (kg/h):

6

Potrošnja el.energije (W):

12000

Napon napajanja (~V; 50Hz):

170 – 250

Izlazna koncentracija NaOCl (%):

0,9 – 1

Elektrolizer E1000 (kom):

2

Omekšivač vode K180/30 (kom):

2

Rezervoar omekšane vode ROMH500/1000(kom):

2

Saturator soli RSH2000(kom):

1

Rezervoar NaOCl RNHH500/1000(kom):

1

Pumpa za so Sigma Classic MTM(kom):

2

Pumpa za omekšanu vodu Sigma Classic VGM(kom):

4

Energetika sa ispravljačem OEH(kom):

2

Pomoćni razvodni orman nivo senzora PRONS(kom):

1

Ventilator TD-500/160 sa ventilacionim sistemom(kom):

2

Automatika sa mikroprocesorom – Hlorogen PLC(kom):

2

 

Model elektrolizera E1000 – (2 kom u uredjaju)

anode

katode

kapacitet ekv. Cl2 (kg/čas)

kapacitet ekv. Cl2 (kg/dan)

kom.

dim.(mm)

matrijal

veza

kom.

dim. (mm)

matrijal

veza

1

24

16

200 x 250 x 2

Titanijum

redna

24

200 x 250 x 2

Hastel

redna

Ulazni elektrolit NaCl (gr/l)

Zbirni protok elektrolita (l/h)

Stepen konverzije (kg NaCl/1kg Cl2)

Gustina struje (mA/cm²)

Ulazna temperatura vode (˚C)

dozvoljena tvrdoća vode (mg/l CaCO3)

30

100

2,8 – 3

100

5 – 20

17

Radni DC napon (V)

Optimalna DC struja (A)

Tip ispravljača (elektronski)

Primarno AC napajanje ispravljača (V)

Max. primarna AC struja (A)

Optimalna potrošnja struje (kWh)

27

180

PSP-1500-13,5

170 – 240

20

5

Koncentracija izlaznog produkta (%)

Optimalna temperatura elektrolita (˚C)

Potrošnja soli (kg/dan)

Potrošnja soli (kg/mesec)

*Maksimalni protok vode sa održavanjem reziduala od 0,5 mg/l koji se može hlorisati (l/s)

0,9 – 1

30

72

1728

556

 

Osnovi rada

Hlorogen H2000 – Osnovi rada
Iz cevovoda se transportuje voda u omekšivač (4) gde se uklanjaju joni kalcijuma i magnezijuma i dobija se omekšana voda. Omekšana voda se dozirnom pumpom (6) dovodi do elektrolizera (1) gde se meša sa rastvorom natrijum  hlorita koji se drugom dozirnom pumpom (8) doprema iz rezervoara (3) sa koncentrovanim rastvorom natrijum hlorita. U elektrolizeru koji se napaja jednosmernom strujom iz energetskog dela hlorogena (35) dolazi do elektrohemijske reakcije gde se dovedeni rastvor konvertuje u hipohlorit  i odvodi u rezervoar (2). U toku reakcije sinteze hipohlorita nastaje vodonik koji se ventilacionim sistemom (28) odvodi u atmosferu. Uz pomoć automatike (36) se ostvaruje optimalna proizvodnja hipohlorita.
Dobijeni rastvor hipohlorita se uz pomoć membranskih pumpi (38) ubrizgava u cevovod.  Analizator (39) dobija informaciju o koncentraciji hlora i preko pumpi održava zadanu koncentraciju.
Na ovaj način je obezbeđena kontinualna proizvodnja hipohlorita sa automatskom kontrolom procesa a takođe i automatsko doziranje i merenje rezidualnog hlora.
Kompletan rad postrojenja prati se preko računara (37).

TEHNOLOŠKA ŠEMA HLOROGEN POSTROJENJA

HLOROGEN_tehnoloska_sema

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima.
 
 

Back