Automatski Dozirni Sistem ADSP22

dozirni1

 

ADSP22 je automatski dozirni sistem po protoku sa dve radne i dve rezervne pumpe kapaciteta 30 l/h na 5 bara, automatski prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem.

Maksimalna kolicina vode koja se sa njim moze hlorisati u zavisnosti od hlorne potrebe je  83 l/s.

Karakteristike sistema

Automatski Dozirni Sistem ADSP22 – Karakteristike sistema

Hlorisanje prema protoku se primenjuje kada je biohemijski kvalitet sirove vode stabilan (podzemna, bunarska voda), a pri tome se potrošnja menja u toku vremena. Najčešće se koristi prilikom «Osnovnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi u vodovod iz više pravaca ili bunara pa po potrebi nekada imamo veću, a nekada manju proizvodnju. Kada se jednom ustanovi količina hlora potrebna po jedinici zapremine vode tako da se postigne potreban rezidual (merenjem u hemijskoj laboratoriji), onda se proporcionalno doza hlora povećeva ili smanjuje samo u zavisnosti od promene protoka.

Kao jedino hlorisanje može da se koristi samo u sprezi sa analizatorom rezidualnog hlora gde on ima funkciju očitavanja (prikazivanja) reziduala i glavnu funkciju (master) za kontrolu rada ADSP22 da u slučaju odstupanja od zadatih vrednosti zaustavi  proces dezinfekcije.

ADSP22 zadovoljava  sve  zahteve  za  kvalitetno, pouzdano  hlorisanje  pijaće  vode  u  svim  vrstama  vodovoda sa  memorisanjem  svih  podataka  i  vrednosti  hlorisanja.

Mogućnost hlorisanja vode u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala za maksimalni kapacitet ADSP22

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

max. kapacitet

Maksimalni protok vode (l/s)

0

0,3

5

500

300

30

278

0

0,4

4,99

499

299

29,9

208

0

0,5

4,98

498

299

29,9

166

0,1

0,5

5

500

300

30

139

0,2

0,5

5

500

300

30

119

0,3

0,5

4,99

499

299

29,9

104

0,4

0,5

4,97

497

298

29,8

92

0,5

0,5

4,98

498

299

29,9

83

0,6

0,5

4,95

495

297

29,7

75

0,7

0,5

4,97

497

298

29,8

69

0,8

0,5

4,99

499

299

29,9

64

0,9

0,5

4,96

496

297

29,7

59

1

0,5

4,95

495

297

29,7

55

 

Tehnicki podaci

TEHNIČKI PODACI  ZA  ADSP22

Kapacitet (l/h):

0 – 30

Maksimalni protok vode koji se može hlorisati (l/s):

83

Napon napajanja (~V; 50Hz):

170 – 250

Potrošnja el.energije (W):

150

Dovod NaOCl priključci („):

1

Potis priključci („):

1/2

Drenaža priključci („):

1/2

Ubodni elisni merač protoka (kom):

1

Dozirna pumpa Sigma logic MTM (kom):

4

Nepovratni ventil za agresivne medije (kom):

4

Senzor protoka za agresivne medije S100 (kom):

4

Elektromagnetni ventil za agresivne medije (kom):

1

Orman energetike automatskog dozirnog sistema (kom):

1

Ručni ventil 1” za agresivne medije (kom):

1

Ručni ventil 1/2″ za agresivne medije (kom):

1

 

Osnovi rada

Automatski Dozirni Sistem ADSP22 – Osnovi rada

adsp22_prikaz_rada

ADSP22 (Automatski Dozirni Sistem prema Protoku sa 2 radne i 2 rezervne dozirne pumpe) automatski, prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem. Natrijum hipohlorit se cevima transportuje od rezervoara do usisnog voda ADSP-a. Od ADSP-a natrijum hipohlorit se potisnim vodom sprovodi do difuzora, pomoću koga se ubrizgava u cevovod sa sirovom vodom.

Sistem se uključuje pomoću prekidača na energetskom ormanu. Elektronika se inicijalizuje, ako je sve u redu na displeju svake pumpe ispiše se «P4», zatim počinje proces drenaže radnog sistema pumpi.

U procesu drenaže vrši se odzračivanje (potpuno ispunjavanje hidrauličnih deonica sa tečnošću) sistema. Proces drenaže počinje otvaranjem elektromagnetnog ventila za drenažu, koji otvara drenažni odvod (u kanalizaciju), i startovanjem pumpi sa frekvencijom od 100%. Na displeju pumpe je ispisano «d1». Proces drenaže traje do 3 minuta. Tokom procesa drenaže meri se protok svake pumpe pomoću senzora protoka iznad pumpe.

Kada se završi drenaža zatvara se elektromagnetni ventil za drenažu i počinje proces automatskog doziranja, u kome PLC u pumpi preuzima informacije o protoku od merača protoka, koji se nalazi na magistralnom cevovodu, i prema utvrđenom algoritmu određuje frekvenciju rada pumpe. Na displeju pumpe ispisuje se trenutna frekvencija rada pumpe. Svaka pumpa meri svoj protok preko svog protokomera, koji se nalazi na potisnom vodu iznad pumpe, a pre nepovratnog ventila. U slučaju da se vrednosti protoka pumpe razlikuje od referentnog, sistem pumpi prelazi u proces drenaže. Ako protok na bar jednoj pumpi neodgovara referentnom i posle procesa drenaže, radni sistem pumpi se zaustavlja i pokreće se rezervni sistem pumpi sa ispisom odgovarajuće poruke i zvučnom signalizacijom na računaru.

funkcionalna_shema_adsp11

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima.
 
 

Back