Automatski Dozirni Sistem ADSP11+

dozirni1

ADSP11+  je automatski dozirni sistem po protoku sa jednom radnom i jednom rezervnom pumpom kapaciteta 15 l/h na 5 bara, automatski prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem.

Maksimalna kolicina vode koja se sa njim moze hlorisati u zavisnosti od hlorne potrebe je  166 l/s.

Karakteristike sistema

Automatski Dozirni Sistem ADSP11+ – Karakteristike sistema

Hlorisanje prema protoku se primenjuje kada je biohemijski kvalitet sirove vode stabilan (podzemna, bunarska voda), a pri tome se potrošnja menja u toku vremena. Najčešće se koristi prilikom «Osnovnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi u vodovod iz više pravaca ili bunara pa po potrebi nekada imamo veću, a nekada manju proizvodnju. Kada se jednom ustanovi količina hlora potrebna po jedinici zapremine vode tako da se postigne potreban rezidual (merenjem u hemijskoj laboratoriji), onda se proporcionalno doza hlora povećeva ili smanjuje samo u zavisnosti od promene protoka.
Kao jedino hlorisanje može da se koristi samo u sprezi sa analizatorom rezidualnog hlora gde on ima funkciju očitavanja (prikazivanja) reziduala i glavnu funkciju (master) za kontrolu rada ADSP11 da u slučaju odstupanja od zadatih vrednosti zaustavi  proces dezinfekcije.

ADSP11 zadovoljava  sve  zahteve  za  kvalitetno, pouzdano  hlorisanje  pijaće  vode  u  svim  vrstama  vodovoda sa  memorisanjem  svih  podataka  i  vrednosti  hlorisanja.

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

max. kapacitet

Maksimalni protok vode (l/s)

0

0,3

5

500

300

30

278

0

0,4

4,99

499

299

29,9

208

0

0,5

4,98

498

299

29,9

166

0,1

0,5

5

500

300

30

139

0,2

0,5

5

500

300

30

119

0,3

0,5

4,99

499

299

29,9

104

0,4

0,5

4,97

497

298

29,8

92

0,5

0,5

4,98

498

299

29,9

83

0,6

0,5

4,95

495

297

29,7

75

0,7

0,5

4,97

497

298

29,8

69

0,8

0,5

4,99

499

299

29,9

64

0,9

0,5

4,96

496

297

29,7

59

1

0,5

4,95

495

297

29,7

55

 

Tehnicki podaci

TEHNIČKI PODACI  ZA  ADSP11+

Kapacitet (l/h):

0 – 30

Maksimalni protok vode koji se može hlorisati (l/s):

83

Napon napajanja (~V; 50Hz):

170 – 250

Potrošnja el.energije (W):

150

Dovod NaOCl priključci („):

1

Potis priključci („):

1/2

Drenaža priključci („):

1/2

Ubodni elisni merač protoka (kom):

1

Dozirna pumpa Sigma logic VTM (kom):

2

Nepovratni ventil za agresivne medije (kom):

2

Senzor protoka za agresivne medije S100 (kom):

2

Elektromagnetni ventil za agresivne medije (kom):

1

Orman energetike automatskog dozirnog sistema (kom):

1

Ručni ventil 1” za agresivne medije (kom):

1

Ručni ventil 1/2″ za agresivne medije (kom):

1

 

 

Osnovi rada

Automatski Dozirni Sistem ADSP11+ – Osnovi rada

adsp_prikaz_radaADSP11+ (Automatski Dozirni Sistem prema Protoku sa 1 radnom i 1 rezervnom dozirnom pumpom) automatski, prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem. Natrijum hipohlorit se cevima transportuje od rezervoara do usisnog voda ADSP-a. Od ADSP-a natrijum hipohlorit se potisnim vodom sprovodi do difuzora, pomoću koga se ubrizgava u cevovod sa sirovom vodom.

Sistem se uključuje pomoću prekidača na energetskom ormanu. Elektronika se inicijalizuje,  na displeju svake pumpe ispiše se «P2» ,a zatim počinje proces drenaže  pumpi.

U procesu drenaže vrši se odzračivanje (potpuno ispunjavanje hidrauličnih deonica sa tečnošću) sistema. Proces drenaže počinje otvaranjem elektromagnetnog ventila za drenažu, koji otvara drenažni odvod (u kanalizaciju), i startovanjem pumpi sa frekvencijom od 100%. Na displeju pumpe je ispisano «d1». Proces drenaže traje do 3 minuta. Tokom procesa drenaže meri se protok pumpe pomoću senzora protoka iznad pumpe.

Kada se završi drenaža zatvara se elektromagnetni ventil za drenažu i počinje proces automatskog doziranja, u kome PLC u pumpi preuzima informacije o protoku od merača protoka, koji se nalazi na magistralnom cevovodu, i prema utvrđenom algoritmu određuje frekvenciju rada pumpe. Na displeju pumpe ispisuje se trenutna frekvencija rada pumpe. Svaka pumpa takođe meri svoj protok preko svog protokomera, koji se nalazi na potisnom vodu iznad pumpe, a pre nepovratnog ventila. U slučaju da se vrednosti protoka pumpe razlikuje od referentnog,  pumpa prelazi u proces drenaže. Ako protok na  pumpi ne odgovara referentnom i posle procesa drenaže, radna pumpa se zaustavlja i pokreće se rezervna pumpa sa ispisom odgovarajuće poruke i zvučnom signalizacijom na računaru.

funkcionalna_shema_adsp11

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima.
 
 

Back